Zemes pirkums soli pa solim

Galvenā   >   Blogs   >   Zemes pirkums soli pa solim

Ne visi ir pieredzējuši zemes īpašuma pirkšanas jautājumos. Ja tas nav profesionāls izaicinājums, cilvēki bieži vien neaizdomājas par visām niansēm, kas patiesībā ir būtiskas gan, lai novērtētu īpašuma reālo stāvokli un piemērotību jūsu mērķiem, gan pareizi noformētu nepieciešamos dokumentus.

Īpašuma sākotnējā izpēti un analīze

Izstaigājiet nolūkoto īpašumu un savām acīm pārliecinieties, kādā stāvoklī tas ir. Ja uz zemes ir meži, pārliecinieties, vai tie nav daļēji izcirsti. Apskatiet meliorācijas sistēmas, lai redzētu, kādā stāvoklī ir tās. Vai zemes gabals nemēdz applūst, vislabāk jums zinās pastāstīt kaimiņi. Un varbūt vēl kādas nianses, par ko pašiem neienāktu pat prātā pajautāt.

Būtiski noskaidrot īpašuma lietošanas mērķi. Var gadīties, ka tas patiesībā nav izmantojams atbilstoši jūsu vēlmēm. Piemēram, netālu esošais lidlauks ar trokšņojošo motorparku var ietekmēt plānus izmantot zemes platību mierīga atpūtas centra izveidei…

Lai noskaidrotu, kur atrodas dažādas komunikācijas, sarkanās līnijas, servitūti un citas būtiskas lietas, kas var ietekmēt īpašuma izmantošanu, apskatiet zemes robežu plānu.

Pārbaudiet visu pieejamo dokumentāciju – ir būtiski noskaidrot, vai īpašums ir reģistrēts Zemesgrāmatā un vai tam nav ķīlu vai citu apgrūtinājumu. Šī informācija pieejama Lursoft datu bāzē, vietnē www.firmas.lv vai Zemesgrāmatā, kur iespējams saņemt apliecinājumu īpašuma statusam.

Savukārt vietnē www.latvija.lv vai vietējā pašvaldībā jūs varat pārliecināties, vai īpašumam nav nodokļu un citu maksājumu parādi, jo iereģistrēt to Zemesgrāmatā jūs varēsiet tikai pāc parādu nomaksas.

Noskaidrojiet nekustamā īpašuma kadastrālo vērtību. To var uzzināt vietnē www.kadastrs.lv.

Iegādājoties īpašumu no privātpersonas, noteikti jāpārliecinās, vai tā nav laulāto kopīga manta.

Noskaidrojiet, vai nav fiziskas vai juridiskas personas, kurām ir pirmpirkuma tiesības. Visa zemesgabala pārdošanas gadījumā pirmpirkuma tiesības ir pašvaldībai. Ja uz zemesgabala atrodas citai personai piederoša ēka, pirmpirkuma tiesības ir tās īpašniekam. Savukārt, ja pārdevējam pieder tikai domājamā daļa no īpašuma, pirmpirkuma tiesības ir pārējiem zemesgabala īpašniekiem.

Īpašuma iegādei sagatavojamie dokumenti

Ļoti liela uzmanība pievēršama līguma sastādīšanai. Internetā ir pieejami dažādi tipveida līgumu paraugi, taču tie reti pilnībā atbilst pircēja un pārdevēja prasībām. Katrā atsevišķā gadījumā deetalizēti atrunājama pirkuma apmaksas kārtība, atsavināšanas nosacījumi, strīdu šķiršanas kārtība un citas nianses saskaņā ar pušu vienošanos.

Gadījumos, kad darījuma slēgšanai nepieciešams ilgāks laiks, iespējams, ka prātīgāk sākotnēj noslēgt rokas naudas līgumu. Tas abām pusēm dos zināmu drošību, ka otra puse ir patiesi ieinteresētas darījuma slēgšanā.

Bieži vien darījuma slēgšanai tiek izmantots bankas darījuma konta līgums. Tādā gadījumā nauda pie pārdevēja nonāk tikai tad, kad ir izpildīti visi līguma noscījumi un īpašums reģistrēts Zemesgrāmatā. Šādas pieejas lielākais mīnuss ir salīdzinoši augstās papildizmaksas par bankas pakalpojumiem – pat vairāki simti eiro.

Nākamais solis darījuma slēgšanā ir nostiprinājuma lūguma sagatavošana iesniegšanai Zemesgrāmatā. Šis dokuments sagatavojams pie notāra. Ja nepieciešama kreditora, ja īpašums ir ķīla, vai laulātā piekrišana, arī tās nepieciešams notariāli apstiprināt.

Ja īpašuma iegādei izmantoti kredītlīdzekļi ir vai tas apgrūtināts ar ķīlas tiesībām, pirms tā iegādes nepieciešams saņemt zemesgabala pārdevēja kreditējošās bankas piekrišanu nekustamo īpašumu atsavināt. Bankas izsniegtajā apliecinājumā jābūt norādītam ne vien pārdošanas brīdī esošajam parādam, bet arī bankas izsniegtajā nostiprinājuma lūgumā ietvertajiem nosacījumiem hipotēkas dzēšanai zemesgrāmatā.

Īpašuma ierakstīšana Zemesgrāmatā

Galvenie dokumenti, kas iesniedzami Zemesgrāmatā, ir pirkuma līguma oriģinasl, nostiprinājuma lūgums un nodevu maksājumu apliecinoši dokumenti.

Ja kāda no līguma pusēm darbojas saskaņā ar pilnvaru, jāiesniedz tās oriģināls vai notariāli apliecināta kopija.

Ja kopīpašniekam, pašvaldībai vai citai valsts nstitūcijai ir pirmpirkuma tiesības vai ja pirmpirkuma tiesības ir nostiprinātas zemesgrāmatā, nepieciešams attiecīgās fiziskās vai juridiskās personas atteikums no šīm tiesībām.

Ja īpašumam reģistrēts aizliegums par labu bankai vai citai trešajai personai, nepieciešama tās piekrišana.

Ja zemi īpašumā iegūst persona, kurai saskaņā ar likumdošanu pastāv ierobežojumi zemes iegūšanai īpašumā (piemēram, Latvijas nepilsonis), nepieciešama pašvaldības piekrišana.

Ja pārdevējs ir laulībā, nepieciešama otra laulātā piekrišana vai dokumentāli pierādījumi tam, ka īpašums ir atsevišķa manta vai pastāv visas mantas šķirtība. Tas var būt laulības vai dāvinājuma līgums, mantojuma apliecība.

Ar kādiem izdevumiem jārēķinās

Saskaņā ar likumdošanu pastāv virkne obligāti veicamo maksājumu.

Valsts nodeva par īpašuma tiesību nostiprināšanu Zemesgrāmatā ir 2% no nekustamā īpašuma pirkuma līgumā norādītās summas vai nekustamā īpašuma kadastrālās vērtības. Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 1250 par valsts nodevu par īpašuma tiesību un ķīlas tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā nodevas apjoma noteikšanai tiek izmantota tā summa, kura ir lielāka.

Kancelejas nodevas apmērs noteikts Zemesgrāmatu likuma 107. pantā.

Bez notāra atlīdzības arī neiztikt, - tā noteikt saskaņā ar MK noteikumiem nr. 737 par zvērinātu notāru atlīdzības taksēm un to noteikšanas kārtību.

Ja iegādes procesā parādījusies nestandarta situācija, iespējams, nāksies rēķināties arī ar papildizmaksām. Šie izdevumi nav obligāti, bet bieži vien var palīdzēt nodrošināt sirdsmieru lēmuma pieņemšanas vai darījuma slēgšanas procesā.

Lai iegūtu informāciju par īpašuma statusu, nāksies maksāt par nodalījuma norakstu Zemesgrāmatā vai informāciju kādā no datu bāzēm.

Lai nodrošinātos pret krāpniecību, pat, ja otra puse izskatās uzticama, iespējams, tomēr ir vērts ieguldīt naudu darījuma konta atvēršanai. Tā izmaksas dažādām bankām var atšķirties. Nav lēti, bet gulēsiet mierīgi!

Visbiežāk lielāka īpašuma iegādei tomēr ir nepieciešams arī kredīts. Ja vēlēsieties to izmantot, nāksies rēķināties arī ar finanšu iestādes noteiktajiem maksājumiem. Šeit arī vienota padoma nav, jo katra konkrēta iestāde ņem vērā gan kredītņēmēja kredītvēsturi, gan summu, gan daudzus citus faktorus, kas var ietekmēt ja ne pirmos maksājumus, tad līguma noteikumus gan. Un tie nozīmē kaut arī nelielu naudas summu īstermiņā, bet tomēr ievērojamu – ilgtermiņā!

Daudzi cilvēki baidās, ka ar visu apstākļu izvērtēšanas niansēm un juridisko dokumentu noformēšanu netiks galā, tādēļ izvēlas vērsties pie kvalificētiem speciālistiem, kuri spēj ātri un profesionāli klienta vietā atrisināt visus neskaidros jautājumus un veikt nepieciešamos darbus. Protams, arī tas kaut ko maksā! Šeit būtiski izvēlēties optimālo variantu, - ja jums ir gana laika un uzņēmības, tiksiet galā paši.

Esam pieejami

Saziņai

Adrese

Bukultu iela 11, Rīga

Telefona nr.

+371 67788299

e-pasts

info@lande.lv

Top